بچه تر که بودیم آرزو داشتیم بزرگ بشیم ، آرزو داشتیم مثل آدم بزرگا به جای مداد و پاک کن با خودکار و غلط گیر کار کنیم ، دوست داشتیم هر وقت دلمون خواست...

بیشتر