خیلی از اتفاقات سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی که توی این ۶-۷ سال اخیر افتاده باعث ضربه خوردن کشور شده ! از احمدی نژاد و ۴سال دوم ریاست جمهوریش (و شوری که در نمایش...

بیشتر